พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 6 กันยายน 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 อาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านธัญญพร ทดสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กหญิงบ้านธัญญพรตามแผนงานปี2560แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งเด็กเป็น4กลุ่ม
ทำน้ำหมัก2กลุ่ม
ทำน้ำยาเอนกประสงค์2
เพื่อประกวดผลงานและทำห่อหมกใบหม่อนผลลัพท์เป็นที่พอใจยิ่ง

เด็กร่วมกิจกรรม๒๗คน
อาสากาชาด ๗คน
๑.นางสว่างศรี ช้าวเผือก
๒.น.ส.ณภัสสรณ์ จุติเสฏฐ์
๓.น.ส.สุรันทา สำเภาทอง
๔.นางประชาบดี สิทธิมงคล
๕น.ส.สิริกร ศิริภาทม์
๖.น.ส.จันทรัสม์ วัชราเรืองศรี
๗.น.ส.สุชาดา โตพุก

 

หมวดหมู่