พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 1 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงาน ณ บ้านธัญญพรสอนทำกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่เด็กโดยร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน
อาสากาชาดปฏิบัติงานจำนวน 8 คนได้แก่ 
1.นางสว่างศรี ช้างเผือก
2.น.ส.ณภัสสรณ์ จุติเสฏฐ์
3.นางประชาบดี สิทธิมงคล
๔.น.ส.สุนันทา สำเภาทอง
5.น.ส.สุชาดา โตพุก
6.น.ส.สิริกร ศิริภาทร
7.น.ส.พรพรรณ วิสุทธิวรรณวุฒิ
8.น.ส.เสาวนีย์ เกื้อกูลเกียรติ

 

 

หมวดหมู่