พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “งานวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ๗๔ปี”

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 20 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “งานวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ๗๔ปี” เสด็จเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ “อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน” และ เสด็จทอดพระเนตร “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “วันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ74ปี” ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสด็จเยี่ยมผู้ป่วยโครงการ “อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน” และ เสด็จทอดพระเนตร “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่” โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้แทนอาสากาชาดเฝ้ารับเสด็จฯ
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสากาชาดผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน อาสากาชาดปฏิบัติงานสม่ำเสมอต่อเนื่อง อาสาเยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ถึงบ้าน และอาสากาชาดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย จากนั้นเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 1 ราย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ(Stroke) โดยทรงเยี่ยมบำรุงขวัญและกำลังใจ แนะนำวิธีการดูแลผู้ป่วยเพื่อบำบัดและฟื้นฟู ให้กับผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเสด็จทอดพระเนตรศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลา การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกถั่วงอกแบบระบบน้ำหยดอัตโนมัติ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทรงประทานอาหารปลา และทรงโยนEM Ball เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองสำหรับใช้ทำการเกษตร ทั้งนี้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชมรมผู้ติดเชื้อนิมิตใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้ทำการเกษตรเลี้ยงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ลดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่าในตนเอง

หมวดหมู่