พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 กันยายน 2560

15 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และเหรียญกาชาดสดุดี ชั้น 1 ณ ตึก ภปร.ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การนี้ นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 เนื่องจากท่านได้ให้ความอนุเคราะห์แก่สภากาชาดไทยด้วยดีเสมอมา ได้บำเพ็ญสาธารณกุศลและทำคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการนานกว่า 18 ปี อีกท่านหนึ่งนางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 คือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุ และได้ทำการมาแล้ว กอรปด้วยความดีความชอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วย

หมวดหมู่