วันที่: 22 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

21 ตุลาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดาทาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 ชุด ผู้สูงอายุและผู้พิการ 40 ชุดและราษฎรที่ประสบอุทกภัย 1200 ครัวเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่