ประชุมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 15 มีนาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานอาสากาชาดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาตัดสินบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาตัดสินการขอรับรองตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบเข็ม QADแก่นางพรรณี อังศุสิงห์ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทั้งนี้ มีนายจงรัก โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา และนายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะอาสากาชาด เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาดในโครงการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่