วันที่: 01 กันยายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่ 28 สิงหาคม.2557 มีประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาดเดือนสิงหาคม โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดร่วมประชุมติดตามงาน เช่น กิจกรรมกฐินพระราชทาน กิจกรรมตรวจสุขภาพและสายตา เป็นต้น

หมวดหมู่