ประชุมรุ่น1/2555

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 สิงหาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

การประชุมอาสากาชาดรุ่น 1/2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ภายหลังจากที่เข้ารับเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ ชั้นจัตวา เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมของรุ่นที่จะร่วมปฏิบัติต่อไป โดยเน้นการออกเชิญชวนบริจาคดวงตาและอวัยวะซึ่งเป็นโครงการหลักของรุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยล่าสุด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ขณะนี้มียอดผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้แล้ว ที่ประชุมมีมติดำเนินโครงการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการใหม่ในเดือนตุลาคม 2558

หมวดหมู่