ประชุมผู้นำและมอบเงินรายได้งานกาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 พฤษภาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการประชุมผู้นำอาสากาชาดประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ดูแลอาสากาชาดประจำแผนกต่างๆ ณ ห้องประชุมทวี ตุมราศวิน ชั้น M อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีพิธีมอบเงินรายได้จำนวน 30,000 บาท จากผู้แทนแผนกประดิษฐ์ดอกไม้คือนางเกยูร ชิตยานนท์ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้รับมอบและมอบให้แก่นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดเพื่อรวบรวมเงินรายได้จากร้านพฤกษากาชาดทั้งหมดและจะนำทูลเกล้าถวายองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป
จากนั้น มีการบรรยายความรู้เรื่องอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์ชาวิท ตันวิระชัยสกุล จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ความรู้และมีการทดสอบความจำแก่อาสากาชาดสูงอายุที่เข้ารับฟังจำนวนมาก

หมวดหมู่