วันที่: 18 มีนาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นผู้แทนมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณแก่อาสากาชาด 3 ท่าน ได้แก่ นางธนิต บรรเทา นางอำพัน เมธิยนนท์และนางณัฐมน เหล่าศิริหงษ์ทอง ในการประชุมผู้นำอาสากาชาด เนื่องในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่านติดภารกิจไม่ได้เข้ารับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ ได้จัดบรรยายความรู้เรื่องการทำงานอย่างไรให้เป็นสุข โดยได้รับเกียรติจากเรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากร โดยในครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มอาสากาชาดเพื่อนำเสนอผลงานและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับหลักในการทำงาน นอกจากนี้ อ.สุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ บรรยายชี้แจงเรื่องการทำงานแบบ Happy Team ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารอปร.

หมวดหมู่