ประชุมผู้ตรวจเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555 สำนักงานอาสากาชาดจัดประชุมผู้ตรวจเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยมีเรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา และนายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานการในประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด ในหัวข้อเรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ การจัดการตรวจประเมินโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดเด็ก สำนักงานอาสากาชาดโดยนางสาวอินทิรา ช้อยขุนทด นักวิชาการประจำศูนย์ฯ

หมวดหมู่