วันที่: 21 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานอาสากาชาด จัดการประชุมหัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเดือนธันวาคม 2555 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิราและนายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่