วันที่: 28 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมติดตามงานโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการทำกิจกรรมที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดที่ผ่านมา และการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการโครงการฯ ต่อไป

หมวดหมู่