ประชุมคณะวิคราะห์และรวบรวมข้อมูลโครงการ Harm Prevention

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 16 ตุลาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานการประชุมคณะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล พร้อมด้วยเรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการ นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ เจ้าหน้าที่และคณะอาสากาชาด ในการนี้ ได้มีการแนะนำผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดคนใหม่ได้แก่ นางสิริกันยา สิริรังษี โดยในการประชุมได้ติดดามงานวางแผนการตรวจประเมินโรงเรียนในต่างจังหวัด และการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการตรวจประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 2557

หมวดหมู่