ประกาศการแก้ไขวิสัยทัศน์สภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยได้ปรับแก้วิสัยทัศน์สภากาชาดไทย โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตรและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

หมวดหมู่