ปฐมนิเทศ และ อบรม หลักสูตร”การเป็นอาสากาชาด” รุ่น3/2560

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานด้านการอบรม

วันที่: 29 มิถุนายน 2560

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ อบรม หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ให้กับผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นอาสากาชาด (วันที่1) เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นนายแพทย์ลัญฉศักดิ์ อรรฆยากร วิทยากรจากศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ได้บรรยาย หัวข้อ “มนุษธรรม จริยธรรมและคุณธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก จากนั้น ได้รับเกียรติจากวิทยากร และ อาสากาชาดรุ่นพี่ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “จุดประกายกาชาด” นำโดย นางอุบล ปิยะกาญจน์ นางปราณี จิตอารีย์เทพ นางจินดา เจิดอำไพ และ นายสุทธิเวช เกยุราพันธ์ ต่อมา ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมบรรยายถึง นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยและระบบบริหารจัดการอาสาสัคร และ โครงสร้างของสำนักงานอาสากาชาด และก่อนเสร็จสิ้นการอบรมในวันแรกยังได้รับเกียรติจาก นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด แนะนำสถานที่ปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติของอาสากาชาด (วันที่2) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 การอบรมหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ในวันที่สองนั้น ได้รับเกียรติจาก นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม” จากนั้น ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมี วิทยากร และอาสากาชาดรุ่นพี่ ร่วมจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรม โดยมุ่งเน้นในเรื่อง “จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม” “ทักษะการทำงานเป็นทีม” และ “จิตวิทยาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพ” โดยวิทยากรและอาสากาชาดรุ่นพี่ (วันที่3)วันที่ 29 มิถุนายน 2560 การอบรมหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ในวันสุดท้ายของการอบรมนั้นจัดให้มีการอบรม การปฐมพยาบาล (First aids) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยจัดอบรมในทักษะต่างๆ เช่น “การปฐมพยาบาล” “การกู้ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” จากนั้น ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการกู้คืนชีพเบื้องต้น จากทักษะความรู้ที่ได้รับการอบรมไป จากนั้นก่อนการสิ้นสุดการอบรมหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” โดยในการจัดอบรมหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ และอบรม จำนวน 46 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่