ปฐมนิเทศอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดปฐมนิเทศ และการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” รุ่นที่ 2/2562 กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยทีมอาสากาชาดวิทยากรแกนนำ ชี้แจงรายละเอียดการอบรมหลักสูตรการเป็นอาสากาชาด โดยมีระยะเวลา 3วัน ตั้งแต่ วันที่ 20-22 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรม จำนวน 40 ท่าน การที่ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด จัดให้มีการอบรมอาสากาชาดนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะปฏิบัติงานจิตอาสาในนามอาสากาชาดเพื่อรองรับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้าน ดังนี้ 1. บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ 3. การบริการโลหิต 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากนั้น นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร จากศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องมนุษยธรรม จริยธรรมและคุณธรรรม

นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน ให้ความรู้เรื่องพันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง สำนักงานอาสากาชาด นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยและระบบการบริหารจัดการอาสาสมัคร แนะนำสถานที่ปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้ความรู้เรื่องหลักการและแนวทางเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

นางอุบล ปิยะกาญน์ นางจินดา เจิดอำไพ ดร.ธนันท์นพร ปราบชนะ นางสาวปราณี จิตต์อารีย์เทพ นางสาวธนิกานต์ โล้ตั้งชนินทรา นายธนัช พุทธานันทเดช ทีมวิทยากรอาสากาชาด ให้ความรู้ เรื่องมนุษยธรรม จริยธรรมและคุณธรรรม เรื่องจุดประกายกาชาด เรื่องขบวนการกาชาดและกลุ่มองค์กรกาชาด เรื่องหลักการกาชาด 7 ประการ เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาด เรื่องสภากาชาดไทย เรื่องจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม เรื่องทักษะการทำงานเป็นทีม เรื่องจิตวิทยาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เรื่องบุคิกภาพ ร่วมถึงสันทนาการ วิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการบริจาคโลหิตแก่ผู้มาบริจาค การบริการผู้มาบริจาคโลหิต การสังเกต และให้ข้อมูลแก่ผู้มาบริจาคอย่างถูกต้อง ความเสี่ยงในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นั้นทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย ให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล การกู้ฟื้นคนชีพเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ และจะปิดการอบรมในวันนั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่