ปฐมนิเทศอาสากาชาดใหม่

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 25 มีนาคม 2557

ประเภท: งานด้านการอบรม

วันที่ 25 มีนาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาดจัดการปฐมนิเทศผู้สมัครเป็นอาสากาชาด โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวถึงแนวนโยบายของสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดบรรยายถึงภารกิจของสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดบรรยายเรื่ององค์กรกาชาดและสภากาชาดไทย และนางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดบรรยายถึงลักษณะการปฏิบัติงานของอาสากาชาดตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้านและภารกิจประจำของสำนักงานอาสากาชาด ได้แก่ งานด้านบริการผู้ป่วยนอกและใน งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน งานบริการโลหิตในโรงพยาบาล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์บริจาคดวงตา งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน งานเศรษฐกิจพอเพียง งานรณรงค์หารายได้และงานอาสาสมัครสัมพันธ์แก่ผู้สมัครเป็นอาสากาชาดทั้งสิ้นจำนวน 152 คน ได้รับทราบรายละเอียดและเลือกปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด ณ ห้องดำรงแพทยคุณ อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่