ปฐมนิเทศ“การเป็นอาสากาชาด”

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 48 ท่าน พร้อมกล่าวให้โอวาส โดยมีนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวรายงานของการจัดปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องพันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง สำนักงานอาสากาชาด นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยและรบบการบริหารจัดการอาสาสมัคร นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร วิทยากรจากศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาให้ความรู้เรื่อง มนุษยธรรม จริยธรรมและคุณธรรม นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด แนะนำสถานที่ปฏิบัติงานและลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติหลังจบการอบรม นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นางสาวอรภร บุญรุ่งนางสาวอุทัยวรรณ อำพันขาว ทีมวิทยากรฝ่ายอบรมและประสานงาน และทีมวิทยากรแกนนำที่เป็นอาสากาชาด นางอุบล ปิยะกาญจน์ ดร.ธนันท์นพร ปราบชนะ นางจินดา เจิดอำไพ นางสาวปราณี จิตต์อารีย์เทพ มาให้ความรู้เรื่อง ขบวนการกาชาดและกลุ่มองค์กรกาชาด หลักการกาชาด 7 ประการ การใช้เครื่องหมายกาชาด เรื่องความเป็นมาของสภากาชาดไทย จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม ทักษะการทำงานเป็นทีม จิตวิทยาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ รวมถึงสันทนาการตลอดการอบรม นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด บรรยายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม นายปัญณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ วิทยาจารย์ฝ่ายอบรมและประสานงาน ชี้แจงการเชิดชูเกียรติสิทธิของอาสากาชาดที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติงานได้ครบตามระเบียบมาตรฐานของสำนักงานอาสากาชาดที่กำหนด นอกจากนี้วิทยากรจากศูนย์ศึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย ก็มาให้ความรู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาล การกู้ฟื้นคืนชีพ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่