วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

15 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักอาสากาชาด นำ นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมคณะอาสากาชาด เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจากการออกร้านพฤกษากาชาด ในงานกาชาดประจำปี 2555 จำนวน 4,839,318.95 บาท ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังสวนจิตรลดา

หมวดหมู่