ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ร้านพฤกษากาชาดปี 2556

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 15 พฤษภาคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดนำนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านแผนกพฤกษากาชาดประจำปี 2556 จำนวน 6,682,801.50 บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

หมวดหมู่