ถวายแว่นสายตาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุรอบด้าน

ข่าว, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่: 04 ตุลาคม 2556

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

1 ตุลาคม 2556 นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน สำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะอาสากาชาดในโครงการนำ
แว่นสายตาถวายแด่ภิกษุสงฆ์ และมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนเมื่อครั้งที่ไปถวายความรู้ด้านสุขภาพ ณ วัดช่องลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

หมวดหมู่