วันที่: 22 สิงหาคม 2556

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

30-31 กรกฎาคม 2556 นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะอาสากาชาดร่วมทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้าน อบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณรและให้ความรู้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กทม. ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ให้ความรู้เรื่องโรคตา วิทยากรจากศูนย์จักษุมาตร สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เรื่องอาหารและการบริโภค วิทยากรจากฝ่ายโภชนาวิทยา รพ.จุฬาฯ สาธิตการใช้ยางยืดเพื่อสุขภาพ ถวายความรู้พระภิกษุให้รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแลกันเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สาธิตการใช้ผ้าชนิดต่างๆ เมื่อมีบาดแผล พร้อมถวายอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ ยางยืดเพื่อสุขภาพ ตู้ยาพร้อมยา และจัดถวายอาหารเพล แก่ภิกษุ และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

หมวดหมู่