วันที่: 19 มิถุนายน 2557

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดพิธีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย ณ วัดสมรโกฏิ บ้านถนนวงแหวน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยถวายความรู้ “หลักสูตรการดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ” พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ผู้ประสานโครงการฯ และ นางสาวปราณี จิตต์อารีย์เทพ นางจินดา เจิดอำไพ คณะอาสากาชาด ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ถวายความรู้การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การใช้ยา สาธิตการฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยยางยืด ถวายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การบรรยายโรคตาในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากศูนย์จักษุมาตร สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมตรวจสุขภาพตา วัดสายตาประกอบแว่น ทางด้านอาหารและโภชนาการ วิทยากรจากฝ่ายโภชนวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงประชาชนผู้สูงอายุในบริเวณรอบๆ วัดด้วย อีกทั้งจัดถวายอาหารเพลเพื่อสุขภาพทั้งสองวัน รับบุญกันมาเต็มๆ เลยนะครับ

หมวดหมู่