ถวายความรู้พระภิกษุ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 สิงหาคม 2560

3 สิงหาคม 2560  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และคณะอาสากาชาด ร่วมถวายความรู้แด่พระภิกษุ วัดบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องรู้ทันโรค เพื่อฟื้นฟูร่างกาย และเป็นการเตรียมการป้องกันในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้ทราบถึงวิธีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้ยางยืดในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และสามารถนำไปแนะนำให้ความรู้ต่อผู้อื่นได้อีกต่อหนึ่ง เป็นการสร้างแนวร่วมให้ขยายต่อไป จากนั้นคณะอาสากาชาด วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน ช่างน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกายเพื่อดูปริมาณไขมันใต้ผิว และเช็คกล้ามเนื้อ ของร่างกาย ตรวจสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ถวายยางยืดออกกำลังกาย อุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน และเครื่องเจาะวัดน้ำตาล น้ำยาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งถวายอาหารเพล และเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วม อีกด้วย นอกจากนี้ นายวิทยา ญาณจินดา เป็นวิทยากรสาธิติการทำ EM ขยาย วิธีผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ แก่พระภิกษุ ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนวัดบางเพรียงอีกด้วย

หมวดหมู่