วันที่: 26 มิถุนายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงและสมาชิกโครงการฯ จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด เพื่อติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการฯ กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์และปลูกผักปลอดสารพิษที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน และชุมชนนิมิตใหม่เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

หมวดหมู่