ติดตามงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง (EM) จังหวัดลำพูน

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอาสากาชาด ได้แก่ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย นางสาวสุดา เหล่าดำรงกุล นางสุรพร วิทิตกูล อาสากาชาดในโครงการฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ผู้ประสานงานโครงการฯ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งมีการตัดสินการประกวดนางนพมาศ กระทงและเจดีย์ทรายของนักเรียน การมอบเสื้อยืดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ และถุงผ้ารักษ์โลกจากโครงการอาสารักษ์โลกรักสุขภาพสำนักงานอาสากาชาด พร้อมทั้งติดตามงานและประชุมร่วมกับนายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน และคณะครูเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับทราบถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย วัตถุประสงค์ การประสานงาน และการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกัน ก่อนปิดการประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะได้มอบเงินทุนจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาให้เป็นไปวัตถุประสงค์ต่อไป
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี สอดคล้องกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานอาสากาชาดดำเนินงานจัดอบรมอาสากาชาดในโครงการฯ ให้การเป็นวิทยากรเพื่อแนะนำ สาธิตกิจกรรมของโครงการฯ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์และชุมชนนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ
สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา แห่งนี้ สำนักงานอาสากาชาดได้รับความร่วมมือจากดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม โดยการจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือ School Online และการบูรณาการวิชาการกับสิ่งแวดล้อมหรือ Seed มาจากคำว่า Science Environment Discovery ซึ่งจะนำมาพัฒนาองค์ความรู้แบบ Seed in School เป็นการนำหลักการวิทยาศาสตร์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มีความพร้อมในการจัดทำองค์ความรู้ดังกล่าวด้วยมีแหล่งทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ด้านวิชาการและแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถจัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตได้ทั้งเรียนรู้และเที่ยวชม โดยแนวทางการพัฒนาต้องเกิดจากการรวบรวมระดมความคิดร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนว่าจะกำหนดสถานที่แห่งใดให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการปลูกข้าว แปลงนาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การดำนา การเก็บเกี่ยว การเลี้ยงหมูหลุมเรียนรู้การผลิตบ่อก๊าซขีวภาพจากมูลของหมู การทำโรงเพาะเห็ด ได้เรียนรู้การเก็บผลผลิต การปลูกพืชไร้ดิน แปลงปลูกพืชด้วยจักรยานทดน้ำ โรงแยกขยะเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและเชื้อเพลิงจากเศษอาหาร
การจัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในโรงเรียน จะทำให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดลำพูน แต่ทั้งนี้ บุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้
ทั้งนี้ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ต้องวางแผนให้นักเรียนที่เข้าเรียนปีการศึกษาแรกของแต่ละชั้นได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าฐานการเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานฝีมือ การทอผ้าแบบพื้นเมือง โดยเน้นการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม Happy Team เพื่อทราบถึงความถนัดของตนเองและจะได้มีการพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไป
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนกำลังปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ แปลงผัก บ่อปลา เล้าไก่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณฐานการเรียนรู้และบริเวณรอบโรงเรียนให้สวย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักที่ดูแลง่าย เก็บผลผลิตได้เร็ว การปรับพื้นที่นาข้าว รวมถึงแนะนำวิธีการทำนาให้ได้ผลผลิตจำนวนมากขึ้น

หมวดหมู่