วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยนางรัชพิศ ลิมปิวงศ์ นางนลินี สุวรรณ นางสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิตและนางอัญชลี เติมพินิจธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เพื่อพบและสัมภาษณ์คณะผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนบางชันฯ ที่จะนำเสนอผลสรุปของการทำกิจกรรมต่างๆในคราวต่อไป รวมทั้งให้กำลังใจคณะทำงานครูและนักเรียนแกนนนำ โดยชื่นชมผลงานการทำหนังสั้นที่สำเร็จผลอย่างดีเยี่ยม และกิจกรรม QAD สัญจรที่คณะครูและนักเรียนได้เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน

หมวดหมู่