ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

ข่าว

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยนางไพลิน มาลากุล นางสมถวิล เที่ยวประดิษฐ์ นางสาวพรทิพา สุทธโน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด โดยเข้าพบครูแกนนำ และสัมภาษณ์นักเรียนแกนนำ เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของแกนนำระดับนักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

หมวดหมู่