วันที่: 14 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยนางไพลิน มาลากุล นางสมถวิล เที่ยวประดิษฐ์ และนางสาวพรทิพา สุทธโน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด โดยเข้าพบครูแกนนำ และตรวจสอบด้านเอกสาร เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรระดับแกนนำต่างๆ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

หมวดหมู่