วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยภญ.ดร.จิราภรณ์ ชวลิต หัวหน้าผู้ตรวจเยี่ยมและคณะเข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ได้แก่ นายสมศักดิ์ สิทธิวันชัย ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งครูแกนนำ เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามแผนการตรวจเยี่ยม ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการให้โอกาส สร้างอาชีพ สำหรับเด็กพิเศษและเด็กกลุ่มเสี่ยง

หมวดหมู่