วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 21 พ.ย 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยม นำทีมโดยคุณมาลินี ลีนุตพงษ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยม ดร.ฟียา อมรวัฒน์ คุณลลดา ทนงค์ยศ และคุณอุษาพร พุกกะเวส ได้เข้าพบและพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธ์ได้แก่ นางศิริลักษณ์ กสิโสภา รองเจ้าอาวาสพระอภิชาติ จนทลาโร ที่มาช่วยสอนพุทธศาสนาให้กับนักเรียนและครูแกนนำ ผู้นำชุมชน กำนัน ตำรวจบ้าน

หมวดหมู่