วันที่: 21 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 ทีมผู้ตรวจเยี่ยมประกอบด้วยนางศมน ทิมทองหัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยม พร้อมคณะได้แก่ ภญ.กุณฑีรา เตียวิรัตน์ นางรัตนา ชินบุตรานนท์ และนางอาภรณ์ ศิวายพราหมณ์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัดสินคณะบุคคลดีเด่นและการสำรวจความสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายของการดำเนินโครงการของโรงเรียน รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการและแนวทางการตรวจประเมินให้โรงเรียนได้ทราบ ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา2555

หมวดหมู่