วันที่: 28 มกราคม 2556

ประเภท:งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 21-24 มกราคม 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมินได้แก่ นางเอื้อยศิริ จันทนสมิต นางอุบล ปิยะกาญจน์นางไพลิน มาลากุล นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย คณะวิทยากร ได้แก่ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี โรงเรียนที่รับการตรวจประเมินแบ่งเป็น 2 วัน วันแรก ได้แก่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมและโรงเรียนไชยปราการ ส่วนวันที่ 2 ได้แก่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 2 วันคือวันที่ 23-24 มกราคม 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10โรงเรียน

หมวดหมู่