วันที่: 14 มกราคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 8-10 มกราคม 2556  สำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดระยอง โดยมีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน ได้แก่ นางเอื้อยศิริ  จันทนสมิต  นางไพลิน  มาลากุล นางสุวรรณี  วงศ์พิทยาดิศัยและนางจินดา  เจิดอำไพ  คณะวิทยากร  ได้แก่  เรือเอก นายแพทย์ปริญญา   พลังวชิรา   นายสุภัทร์   หล่อเพ็ญศรี  โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน  ได้แก่  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาและโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 5 โรงเรียน

เริ่มจากวันที่ 8 มกราคม 2556  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาและโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเข้ารับตรวจประเมินจากคณะอาสากาชาดผู้ตรวจประเมิน ซึ่งในการเข้าตรวจประเมินโรงเรียนจะมีลำดับดังนี้คือ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแนะนำคณะวิทยากรและอาสากาชาดให้กับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนได้รู้จัก การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินแก่  ผู้บริหารโรงเรียน   และผู้แทนโรงเรียนประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ครูแกนนำ  นักเรียนแกนนำ  ผู้แทนผู้ปกครอง และชุมชน  สังเกตสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน  สัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบภายใน   และผู้ควบคุมเอกสาร   พิจารณาเอกสาร และบันทึก   ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินและประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียน

ส่วนวันที่ 10 มกราคม 2556  มีการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท จังหวัดระยอง  โดยนางมะลิวัลย์  ทีงาม กรรมการเหล่ากาชาดผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองกล่าวเปิดการประชุม การทำพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” และโรงเรียนบ้านค่าย

จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆ ก่อนเข้าสู่การชี้แจงนโยบายของโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด การสรุปผลแนวทางการตรวจประเมินปีการศึกษา 2555 โดยวิทยากร ได้แก่ เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา  การสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนและการเสนอความคิดเห็นจากผู้ตรวจเยี่ยมและคณะผู้ตรวจประเมิน  สุดท้ายเป็นการกล่าวปิดการประชุมโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่