ตรวจประเมินรร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 21 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้ ได้มีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน ได้แก่ นางเอื้อยศิริ จันทนสมิตนางอุบล ปิยะกาญจน์ นางไพลิน มาลากุล นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย และนางจิตินันท์ เขมะพิพัฒน์ คณะวิทยากรได้แก่ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน ได้แก่ โรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 6 โรงเรียน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่