วันที่: 27 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555  สำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในปีนี้ ได้มีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน ได้แก่ นางจิตินันท์ เขมะพิพัฒน์  นางธนันท์นพร   ปราบชนะ  นางลลดา  ทนงค์ยศและดร.จิราภรณ์  บุญยิ่ง   คณะวิทยากร  ได้แก่  เรือเอก นายแพทย์ปริญญา   พลังวชิรา   นายสุภัทร์   หล่อเพ็ญศรี  โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน  ได้แก่  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  โรงเรียนวิสุทธรังษี  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนสิทธิ์อุปถัมภ์” นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 6 โรงเรียน

หมวดหมู่