วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน ได้แก่ นางเอื้อยศิริ จันทนสมิต นางสาวศิริวรรณ พิสุทธิกรพงษ์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง นางจิตินันท์ เขมะพิพัฒน์ คณะวิทยากร ได้แก่ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยซ้อวิทยาคม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 2 วันคือวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน

หมวดหมู่