วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน ได้แก่ นางเอื้อยศิริ จันทนสมิต นางอุบล ปิยะกาญจน์ นางไพลิน มาลากุล นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย นางสมถวิล เที่ยวประดิษฐ์ คณะวิทยากร ได้แก่ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน ได้แก่ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนวัดตรณารามและโรงเรียนชัยบุรีพิทยา และมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 2 วันคือวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน

หมวดหมู่