วันที่: 01 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

สำนักงานอาสากาชาด  จัดการตรวจประเมินโรงเรียนในต่างจังหวัด
วันที่ 28-31 มกราคม 2556  สำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทยจัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดประจำปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะอาสากาชาดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ตรวจประเมิน  ได้แก่ นางสุวรรณี  วงศ์พิทยาดิศัย  นางลลดา  ทนงค์ยศ นางธนันทน์พร  ปราบชนะ  และดร.จิราภรณ์  บุญยิ่ง คณะวิทยากร  ได้แก่  เรือเอก นายแพทย์ปริญญา   พลังวชิรา   นายสุภัทร์   หล่อเพ็ญศรี  โรงเรียนที่รับการตรวจประเมิน ได้แก่  โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และมีการประชุมสรุปผลเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 2 วันคือวันที่ 30-31 มกราคม 2556  รวมทั้งสิ้นจำนวน 10  โรงเรียน

หมวดหมู่