วันที่: 07 มกราคม 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 สำนักงานอาสากาชาดจัดการตรวจประเมินและประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมิน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร ปลัดจังหวัดฯ และเลขานุการเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกล่าวเปิดงาน จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดบรรยายถึงนโยบายโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harmprevention) แนวทางการสรุปผลการตรวจประเมินปี 2556 โดยเรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ก่อนมีการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนแกนนำและการนำเสนอผลงานจำนวน 4 โรงเรียน คือ กาญจนานุเคราะห์ พนมทวนชนูปถัมภ์ วิสุทธรังสีและพนมทวนพิทยาคม”สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ซึ่งมีคณะผู้ตรวจเยี่ยมแต่ละจังหวัด รวมทั้งคณะอาสากาชาดตรวจประเมินได้แก่ นางเอื้อยศิริ จันทนสมิต นางสาวศิริวรรณ พิสุทธิกรพงษ์ นางอัญชลี เติมพินิจธรรม และภญ.สุภัค ภัทรธีรกุล โดยแต่ละโรงเรียนมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนขอบข่ายสิ่งเสพติดทั้ง 4 ประเภท แต่ละโรงเรียนมีการนำเสนอผลงานโดยยกปัญหาประเด็นสำคัญของแต่ละโรงเรียนพร้อมสาเหตุ แนวทางดำเนินการ การตรวจสอบผล และการสรุปแก้ไขปัญหา พร้อมการรับคำแนะนำจากคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขต่อไป

หมวดหมู่