จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือโครงการ Harm Prevention

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 10 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่ 9-10 กันยายน 2557 สำนักงานอาสากาชาดร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดการอบรมลูกเสือให้แก่ผู้บริหาร และครูแกนนำ หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนแกนนำ มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติด” ณ ท่าชัย โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
จากนั้น ในช่วงบ่าย นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้อำนวยการด้านเอดส์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยบรรยายเรื่องแนวคิดการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตพร้อมชมวีดีทัศน์เรื่อง”ขยะนี้มีมูลค่า” และประชุมย่อยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงานจากการชมวีดีทัศน์ และทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน

หมวดหมู่