งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2557

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 21 ธันวาคม 2557

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “20 ปี เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” เนื่องในครบรอบการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 20 ปี ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
ในการจัดงานปีนี้ มีการแบ่งพื้นที่เป็นร้านค้าส่วนพระองค์ ที่มีสินค้าในพระดำริ ของใช้ ของฝากและของขวัญ ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ มีร้านมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีร้านผลพลอยพอพียง นำผลผลิตที่เกิดจากการส่งเสริมให้ผู้ประสบอุทกภัยฟื้นฟูอาชีพสู่การเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ โดยกลุ่มแม่บ้านทหาร ตำรวจ หน่วยราชการต่างๆ ร้านค้าทั่วไปอยู่ในพื้นที่ Hi-N และ High Hope ร้านจำหน่ายอาหารในรูปแบบตลาดน้ำ และร้านที่อาสากาชาดปฏิบัติงาน ได้แก่ ร้านถอนขนห่าน (สอยดาว) ร้านผลพลอยพอเพียง ร้านถุงยังชีพพระราชทาน แผนกประดิษฐ์สำนักงานอาสากาชาดและร้านถักหมวกไหมพรม
สำหรับด้านผลงานของมูลนิธิฯใน 20 ปีที่จัดแสดงในปีนี้ และเป็นรูปแบบ Life Exhibition โดยจะเน้นการฟื้นฟูอาชีพการเกษตรอินทรีย์ของผู้ประสบอุทกภัย ทั้งชาวนาและชาวสวน ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมการผลิตทั้งจากชุมชน ในพื้นที่ Hi Quality ที่จัดโดย ธกส. ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ ในร้านผลพลอยพอเพียง@ ธกส.
มีการแสดงการฟื้นฟูอาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ Riceberry โดยจะแสดงในรูปการออกร้านผลิตภัณฑ์จาก Riceberry และในรูปของตลาด เรียกว่าตลาดอิ่มสุข Riceberry เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีทั้งร้านอาหารของคาวหวานทั้งไทยและเทศ ของแห้ง ของสด จำหน่ายทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมการบริโภคอันจะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีของชาวนาอย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังมีการแสดงนวัตกรรมการปลูกข้าวแบบประณีต SRI (System of Rice Intersification)เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืช และอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้มีการแสดงความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย และมีการประกวด fantastic ชวนชม ด้วย

หมวดหมู่