งานเกษียณอายุเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กันยายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 12 กันยายน 2557 สภากาชาดไทยจัดงานอำลาอาลัยบุคลากรที่เกษียณอายุ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ โดยเชิญเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงาน มีพิธีมอบเหรียญวชิราวุธ มอบประกาศเกียรติคุณ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การแสดงและการขับร้องเพลงหมู่ ก่อนปิดงาน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางนภาพรรณ วิภาคพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาดเกษียณอายุ 1 ท่าน ได้แก่ นายสุขเกษม สดใส นายช่างเครื่องกลฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมวดหมู่