กิจกรรมHome Care

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: DD MM YYYY

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะอาสากาชาดได้แก่ นางโสภา สิงห์ตระกูล นางสุทัฐฐนีย์ เทียนทอง และนางสาวลินดา เชิงชาญกิจ พร้อมพยาบาล นักกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านสองราย เป็นการเยี่ยมครั้งแรก โดยติดตามอาการป่วย แนะนำการดูแลสุขภาพ การทำกายภาพบำบัด และโภชนาการ

 

หมวดหมู่