วันที่: 01 พฤษภาคม 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

กิจกรรม Home Visit
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นำสมาชิกออกเยี่ยมผู้ป่วยโครงการ Home Visit ได้แก่ นายวีระ ศาสนนันทน์ อาสากาชาดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรกของโครงการ โครงการ Home Visit เป็นโครงการนำร่องเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นอาสากาชาดเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่องของอาสากาชาดรุ่นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดันโลหิต การสอบถามอาการป่วย การเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้น
จากนั้น วันที่ 29 เมษายน 2557 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นำคณะอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกอาสากาชาดเพื่อบำรุงขวัญให้กำลังใจ เพื่อนสมาชิกอาสากาชาด โดยมีการแนะนำวิธีรักษาตนเอง การดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน วัดความดันโลหิต ตรวจชีพจร และการฟื้นฟูสุขภาพ กาย ใจ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นาง อุทัยวรรณ พุ่มสถิตย์ อายุ 82 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน และนางกุหลาบ พัดงาม อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัว หลอดเลือดสมองตีบ

หมวดหมู่