วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เรียนเชิญอาสากาชาดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง (EM) ประจำเดือนพฤศจิกายน ตามรายละเอียดดังภาพ

หมวดหมู่