กิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 11 พฤษภาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอาสากาชาด และสมาชิกโครงการฯ ศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้ดินของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ณ ลานปลูกพืชไร้ดินสำนักงานอาสากาชาดชั้น 5 โดยมีนายไพรวรรณ โยธาสุภาพ ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมจัด Happy Team กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ต่อไป

หมวดหมู่