กิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 28 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นำโดยนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย และคณะ จัดกิจกรรมการปลูกพืชไร้ดินให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายไพรวรรณ โยธาสุภาพ และนายธนภร เพ็ชรคล้าย ผู้ประสานงานและวิทยากรจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แนะนำวิธีการปลูกที่ถูกต้องและนำกลับไปทำเองได้ ณ ห้องปฏิบัติการโครงการฯ และแปลงผักสาธิต ชั้น 5 สำนักงานอาสากาชาด
ต่อจากนั้น ในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดนำคณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการฯ นางสุดา เหล่าดำรงกุล นางสายทอง มหัทธนานุสรณ์ นางสุรพร วิทิตกูลและร.ต.อุดม ขออ้อมกลาง ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการบันทึกเทปรายการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่
ในการนี้ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย และคณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเป็นที่ระลึกแก่รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่