กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุ แบบรอบด้าน

ข่าว, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่: 25 มิถุนายน 2557

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย ณ วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ผู้ประสานโครงการฯ และนางสาวปราณี จิตต์อารีย์เทพ ผู้ดูแลโครงการฯและคณะอาสากาชาด โดยการถวายความรู้ “หลักสูตรการดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ” ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ถวายความรู้การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การใช้ยา สาธิตการฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยยางยืด ถวายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การบรรยายโรคตาในผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากศูนย์จักษุมาตร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมตรวจสุขภาพตา วัดสายตาประกอบแว่น ทางด้านอาหารและโภชนาการ วิทยากรจากฝ่ายโภชนวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงประชาชนผู้สูงอายุในบริเวณรอบๆ วัดด้วย อีกทั้งจัดถวายอาหารเพลเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่